Facebook Pixel Skip to main content

Privacybeleid

Wie we zijn

Baby on the Move, een handelsnaam en handelsmerk van The Quality Group BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, België, ondernemings- en btw-nummer BE 0682.473.093, RPR Gent (arrondissement Dendermonde) ) en haar rechtsopvolgers (hierna ‘BOTM’) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken en de nodige maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongerechtvaardigde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

BOTM verwerkt uw persoonsgegevens met inachtneming van de volgende principes: eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Door middel van dit privacybeleid wil BOTM u informeren over:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe;

 • voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt;

 • hoe de persoonsgegevens worden beschermd;

 • aan welke partijen de persoonsgegevens worden verstrekt;

 • of uw persoonsgegevens al dan niet worden overgedragen naar het buitenland;

 • En hoe lang de gegevens worden bewaard.

Verder wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. Deze transparantie zorgt ervoor dat u weloverwogen beslissingen kunt nemen bij het doorgeven van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website of door uw persoonsgegevens op een andere manier over te dragen, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Voordat u een bestelling plaatst via de webshop, wordt u ook gevraagd een opt-in-vakje aan te vinken waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.

BOTM kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. BOTM zal de nieuwste versie van zijn privacybeleid op zijn website publiceren.
Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid periodiek te raadplegen. In het geval van belangrijke wijzigingen waarvoor uw toestemming vereist is volgens de toepasselijke wetgeving, zal BOTM u expliciet informeren en wachten op uw toestemming.

Datum van de laatste update van dit privacybeleid: 12 maart 2019.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

BOTM beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat nodig is om te voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

BOTM kan de volgende persoonsgegevens van de klanten van de webshop verwerken:

Naam;
Geslacht;
Telefoonnummer;
Adres/land van verblijv;
Bankrekening en verdere gegevens (indien van toepassing);
Emailadres;
IP-adres;
Gezinssamenstelling.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerkt BOTM in principe alleen uw naam en e-mailadres. Het is echter mogelijk dat u vrijwillig andere persoonsgegevens (zoals hierboven vermeld) aan BOTM hebt verstrekt.

Bent u opdrachtnemer, dan verwerkt BOTM de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam;
Telefoonnummer;
Fax nummer;
Adres;
Emailadres;
Bankrekening en verdere gegevens

BOTM verwijst in dit verband ook naar haar cookiebeleid dat te vinden is via deze link: cookiebeleid.

Het is mogelijk dat u uw persoonsgegevens aan BOTM heeft verstrekt via deze website of de webshop, via het e-mailadres info@babyonthemove.com, via haar social media-pagina’s (www.instagram.com/babyonthemove_com, www.facebook.com/babyonthemove, www.pinterest.com/babyonthemove), via het contactformulier op de website www.babyonthemove.com, of op een andere manier.

Vergeet niet BOTM te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens als deze informatie relevant is voor BOTM. BOTM spant zich op haar beurt in om uw persoonsgegevens juist te houden en uw gegevens aan te passen als zij op de hoogte is van wijzigingen.

Als u (sommige) persoonsgegevens liever niet overdraagt, kan BOTM het gevraagde product of de gevraagde dienst mogelijk niet (voldoende) leveren.

Als u persoonsgegevens van derden zou overdragen, garandeert u de toestemming van die derden met een dergelijke overdracht.

Voor welke doeleinden gebruikt BOTM uw persoonsgegevens?

Bent u klant, dan gebruikt BOTM uw persoonsgegevens voornamelijk om het gevraagde product te kunnen leveren en voor een gedegen klantenbeheer. Zo kan BOTM het product naar je huis bezorgen, je een factuur sturen etc. BOTM heeft de gegevens dus nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren. BOTM houdt een database bij van haar klanten.

Ook in de relatie van BOTM met opdrachtnemers zullen persoonsgegevens voornamelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en in het algemeen voor een goede uitvoering van de opdrachtnemer/onderaannemer-relatie. BOTM houdt een database bij van haar opdrachtnemers. Het gebruikt de bankgegevens om de kosten etc. te betalen.

Verder gebruikt BOTM persoonsgegevens om haar dienstverlening te optimaliseren. Zo maakt de BOTM-website www.babyonthemove.com gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel om statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers. Dit op basis van het gerechtvaardigd belang van BOTM en/of uw toestemming.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere producten bij u te promoten en om u te informeren over weetjes over de producten, het merk Baby on the Move of gerelateerde producten van derden. Ook kunt u van tijd tot tijd op de hoogte worden gehouden van een speciale aanbieding of ander nieuws. In dat geval (mede op grond van het gerechtvaardigd belang van BOTM en/of uw toestemming) kunt u BOTM te allen tijde zonder opgaaf van redenen verzoeken dergelijke informatie niet meer te verzenden. U kunt hiervoor de knop ‘uitschrijven’ gebruiken of contact opnemen met BOTM via onderstaande contactgegevens.

Bovendien gebruikt BOTM uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een klacht zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige communicatie te sturen).

Ten slotte zullen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten als zij daarom verzoeken.

BOTM zal u voorafgaand aan de indiening informeren indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Indien BOTM uw gegevens op een andere grondslag of voor een ander doel zou verwerken, zal zij a priori alle relevante informatie hierover doorgeven en indien nodig uw toestemming vragen.

BOTM maakt geen gebruik van computergestuurde programma’s om beslissingen te nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profilering.

Welke beveiligingsmaatregelen heeft BOTM geïmplementeerd?

BOTM heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van wachtwoorden), organisatorische (bijvoorbeeld passende wijze van bewaren, periodieke back-ups), als technische (bijvoorbeeld antivirusprogramma’s, SSL-certificaat op de website) maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is echter onmogelijk om een ​​volledig veilige overdracht van gegevens via internet en elektronische opslag van gegevens te garanderen.

BOTM verbindt zich ertoe de gepaste maatregelen te blijven nemen, steeds rekening houdend met de specifieke aard en omvang van haar activiteiten.

De website van BOTM kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Als u uw persoonsgegevens naar die websites overdraagt, zijn de privacyregels van die websites van toepassing en treden die partijen op als verwerkingsverantwoordelijken.

Aan welke partijen verstrekt BOTM uw persoonsgegevens?

BOTM geeft uw gegevens door aan externe partijen die BOTM helpen bij het uitvoeren van haar dienstverlening (bijvoorbeeld koerier, externe accountant).

BOTM spant zich in om haar klantenbestand niet te delen met derden die niet gerelateerd zijn aan de goede uitvoering van haar dienstverlening, zoals concurrenten of commerciële partners met gelijkaardige of aanverwante producten.

BOTM kan direct marketing uitvoeren namens derden als het van mening is dat deze campagnes voldoende verband houden met zijn eigen producten en diensten, en mogelijk voordelig zijn voor u als klant. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens of door gebruik te maken van de uitschrijfknop. BOTM zorgt indien nodig voor passende regelingen, zoals verwerkersovereenkomsten, om uw privacyrechten te beschermen.

Worden uw persoonsgegevens overgedragen naar het buitenland?

BOTM kan uw persoonsgegevens doorgeven aan het buitenland en zelfs buiten de EU/EER. In het geval van een dergelijke doorgifte zullen wij ervoor zorgen dat de passende maatregelen (bijv. EU-US Privacy Shield) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaart BOTM uw persoonsgegevens?

BOTM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Informatie verzameld voor de uitvoering van een overeenkomst met BOTM, BOTM bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na de laatste transactie met u.

Als je (tevens) hebt ingestemd met het ontvangen van acties en algemene informatie met betrekking tot de producten, gerelateerde producten van derden of het merk Baby on the Move in het algemeen, via een nieuwsbrief of enig ander medium, worden je naam en e-mailadres bewaard totdat je je afmeldt .

Verder bewaart BOTM de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot het bewaren van gegevens (bewaarplicht van 7 jaar). BOTM houdt ook de nodige gegevens bij om haar rechten te beschermen in geval van claims.

Welke rechten heb je?

U heeft meerdere rechten:

 1. Recht op inzage en recht op het verkrijgen van een kopie
  U kunt op elk moment vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens en andere informatie. BOTM zendt u vervolgens binnen een redelijke termijn een gratis exemplaar toe.

 2. Recht op rectificatie, wissen, beperken en intrekken
  Verder kunt u verzoeken om rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking of intrekking van uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking (indien van toepassing).

 3. Recht van bezwaar
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken als u daar gegronde en wettige redenen voor heeft.

 4. Recht op dataportabiliteit
  U hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om dergelijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit alles binnen de kaders en grenzen van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wetten en jurisdictie

Op dit privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing.
Bij geschillen geeft BOTM de voorkeur aan een open gesprek met een minnelijke schikking. Indien een dergelijke minnelijke schikking niet tot stand komt, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van BOTM bevoegd.

Contact

Als u vragen heeft, een verzoek wilt indienen of een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met BOTM via info@babyonthemove.com.

U kunt BOTM ook bereiken via de gewone post via haar maatschappelijke zetel: Baby on the Move, The Quality Group BVBA, Nijverheidsstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, België of via het contactformulier op de website.

BOTM zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen antwoorden. Indien nodig kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten.
Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. nummer +32(0)22744800 of Faxnummer +32(0)22744835 en e-mailadres contact@adp-gba.be.